Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

logo marosverba

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia 

Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je Nefér výhoda s.r.o., IČO: 52995224, so sídlom na Herlianska 826, 09303 Vranov nad Topľou, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). Predmetom kúpy, ktorú strany uzatvárajú prostredníctvom webových stránok marosverba.sk a nefervyhoda.sk, je predaj online školení, marketingových materiálov a výrobkov. (Ďalej len “predmet kúpy”). Online školenia a marketingové materiály sú produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenia alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len v rukách kupujúceho a autor nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích strán. Tieto informácie sú iba odporúčaním a vyjadrením názoru predávajúceho k tejto tematike. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak. 

II. Objednávka

Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na adrese https://nefervyhoda.sk/ a https://marosverba.sk/. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť chyby. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t. j. kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu a predávajúci sa po uhradení kupujúcim zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy. Tieto obchodné podmienky, ktoré sú zároveň zverejnené na webových stránkach predávajúceho, tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy, ktorá je uzavretá vyplnením a odoslaním objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

III. Kúpna cena, daňový doklad 

Všetky ceny služieb nájdete na stránke https://nefervyhoda.sk Daňový doklad – Faktúra. Na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad-faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení produktu. Predávajúci je platcom DPH. 

Možnosti platieb: Bankovým prevodom na bankový účet SK35 8330 0000 0020 01815235 Prostredníctvom služby PayPal alebo Stripe  Forma platby. Platba je možná len jednorazovo. Splátkový predaj nie je možný. 

Dodacie podmienky: Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá vec, poskytne digitálny obsah/licenciu, ktorá je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo/licenciu k nej, a kupujúci sa zaväzuje, že vec/digitálny obsah prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. 

IV. Odstúpenie od zmluvy 

V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo zápis na inom trvanlivom nosiči (e-mail) o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. 

Odstúpenie môže kupujúci vykonať elektronickou formou na e-mail: [email protected] s vyhlásením, že od zmluvy odstupuje a s priložením kópie faktúry / daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis so sumou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu, produktu. Suma bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Suma bude vrátená späť bankovým prevodom. Po odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu znemožnený prístup do členskej sekcie plateného online kurzu. 

V. Zodpovednosť 

Zabezpečenie: Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. 

 Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

VI. Ochrana osobných údajov 

Predávajúci plne rešpektuje dôverný charakter Vašich dát, ktoré vyplňujete do objednávky a poskytujete občianskemu združeniu Nefér výhoda. Dáta sú zabezpečené a chránené proti zneužitiu. Používame ich k realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystaveniu daňových dokladov, identifikácii Vašich bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s Vami, t. j. všetku zákaznícku administratívu a taktiež k marketingovým účelom. Tieto dáta sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu. 

 Podrobné informácie o tom, ako spracovávame a chránime osobné údaje nájdete na stránke venovanej Ochrane osobných údajov. 

 Predávajúci si z dôvodu minimalizácie škôd vyhradzuje právo odmietnuť objednávku kupujúcim vytvorenú z blokovanej IP adresy, v prípade že je táto IP adresa na tzv. blackliste. 

 V prípade akýchkoľvek otázok môže kupujúci kontaktovať predávajúceho e-mailom na adresu [email protected]

VII. Záverečné ustanovenia 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.03.2023. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach https://marosverba.sk/vop/ a je označená dátumom účinnosti. 

Všetky nové objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok. 

logo maos veba

UPOZORNENIE: Na dosiahnutie akýchkoľvek výsledkov je potrebná ozajstná statočnosť a odhodlanie. Používaním stránok MAROSVERBA.SK a využívaním služieb berieš na vedomie, že nevlastním a nerobím žiadne vyhlásenia týkajúce sa zdravotných, fyzických, mentálnych, emocionálnych, duchovných alebo zdravotných výhod, budúcich príjmov, výdavkov, objemu predaja alebo potenciálnej ziskovosti alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť výsledkom tvojej účasti v týchto mojich programoch, službách alebo materiáloch na stiahnutie. Nemôžem a nezaručujem, že pomocou mojich programov, produktov, služieb a programových materiálov dosiahneš konkrétny výsledok, pozitívny alebo negatívny, finančný alebo iný, a akceptuješ a chápeš, že výsledky sa u každého jednotlivca líšia. Taktiež sa akýmkoľvek spôsobom výslovne zriekam zodpovednosti za voľby, akcie, výsledky, použitie, zneužitie alebo nepoužitie informácií poskytnutých alebo získaných prostredníctvom ktoréhokoľvek z mojich programov, produktov, služieb alebo programových materiálov. Súhlasíš s tým, že tvoje výsledky sú výhradne tvoje vlastné a nenesiem žiadnu zodpovednosť za tvoje výsledky. Všetko na tejto stránke je len pre tvoje osobné použitie.

Copyright © 2017-2021 NeferVyhoda o. z. Všetky práva vyhradené.